Trisna Masahengke, Amd.kep

Plt. Ka. Ru. Poli Rawat jalan